Inženjering
LICENCE

Preduzece IMTEL Komunikacije a.d. ima licence Ministarstva za telekomunikacije i informaticko društvo:

 1. Licenca za izradu tehnicke dokumentacije P150E3 - projekata telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte u sistemima veza koji su medunarodnog i magistralnog znacaja i za telekomunikacione objekte koji se grade na teritoriji dve ili više opština, zakljucno sa glavnim kapacitetima

 2. Preduzeće IMTEL-Komunikacije poseduje licencu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture:
  П150Е3 - projekti telekomunikacionih mreža i sistema za telekomunikacione objekte, odnosno mreže, sisteme ili sredstva koja su međunarodnog i magistralnog značaja.

  Zaposleni saradnici u reduzeću IMTEL-Komunikacije poseduje veći broj licenci Inženjerske komore Srbije :
  310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje,
  350 - Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona,
  353 -  Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema,
  453 - Odgovorni izvođač radova telekomunikacionih mreža i sistema i
  853 - Odgovorni izvođač telekomunikacionih radova u zgradama (objektima)
USLUGE
Usluge tehnicke podrške

 • Konsalting prilikom planiranja, nabavke i homologacije radio opreme
 • Strucne ekspertize problema
 • Kontrola kvaliteta izgradenog radio sistema
 • Tehnicki pregledi radio stanica (na osnovu ovlašćenja RATEL-a)
 • Provera kvaliteta antena i eventualni servis

Usluge projektovanja radio sistema i mreža

 • Izrada Idejnih projekata
 • Izrada Glavnih projekata
 • Izrada Tehnicke dokumentacije za dobijanje dozvola za frekvencije radio stanica
 • Izrada Dokumentacije izvedenog stanja
 • Tehnicke kontrole Glavnih projekata
 • Izrada Proracuna interferencije u radio mrežama

Usluge izgradnje /demontaže

Usluge održavanja