Proizvodi
RADIO-RELEJNI UREÐAJI
Radio-relejni uređaji za dotur TV i audio modulacije
 • IMTEL RRU 10TV I RRU 23TV na opsezima 10GHz i 23GHz za dotur modulacije TV predajniku sa integrisanim MPEG2 koderom i/ili ASI interfejsom
 • IMTEL RRU 23DM na opsegu 23GHz za dotur modulacije radijskom predajniku sa integrisanim audio koderom visokog kvaliteta , poseduje RDS i mogućnost podešavanja pojačanja,
 • IMTEL RRU 1.5DM na opsegu 1.5GHz za dotur modulacije radijskom predajniku sa integrisanim audio kompresorom MPEG1 level II,
 • IMTEL RRU 10TVFM i RRU 23TVFM na opsegu 10GHz i 23GHz za kombinovani istovremeni dotur radijskom i TV predajniku na istoj lokaciji sa integrisanim MPEG2 koderom za video i MPEG1 level II za audio
 • U skladu sa preporukom RATEL-a.

prospekt

MERNI INSTRUMENTI
Analizator kvaliteta digitalnog prenosa MOTS ARV834

Instrument za merenje kvaliteta prenosa signala MOTS ARV8/34 (AR⇔Аny rate, V⇔V.35) namenjen je za testiranje kvaliteta prenosa na nivou stepena greške u digitalnim telekomunikacionim sistemima kapaciteta sa interfejsom za HDB3 kod na nivou 2.048 Mbit/s, 8.448 Mbit/s, 34.368 Mbit/s sa uobličavanjem signala po preporuci ITU-T-G.703.
Takođe uređaj MOTS ARV8/34 je namenjen za testiranje druge telekomunikacione opreme protoka do 10Mbit/s sa interfejsom tipa takt+podaci. Meri kvalitet digitalnog prenosa na bilo kom protoku od 64kb/s do 8.8Mb/s sa HDB3 interfejsom, a do 40Mb/s na Clk+Data iterfejsu. (Ugrađen DDS sintezator takta) Posebne konfiguracije E1, E2, E3 (PDH) i V.35 Statistika po preporuci G.821 RS-232 interfejs za računarsko upravljanje.

prospekt

SISTEMI ZA NAPAJANJE
Aktivna repetitorska stanica sa solarnim napajanjem

Aktivna repetitorska stanica se napaja iz alternativnih izvora energije (solarnih panela i vetrogeneratora koji se međusobno dopunjuju u postupku obnavljanja energije akumulatorskih baterija) ili mreže 220V/50Hz.
Aktivna repetitorska stanica ARS postoji za opsege 13,18 ili 23GHz.
Za eksploataciju ovih sistema je veoma korisna i primena uređaja za daljinski nadzor RRUSPY, koji daje informaciju o bloku napajanja i nivou prijemnog signala i prego GSM/GPRS modema ga prosleđuje nadzornom centru.

SISTEMI ZA DALJINSKI NADZOR
 • Stanice bez posade,
 • teško pristipačne lokacije,
 • skraćuje se vreme lociranja kvara,
 • RRUNet Lite softver za daljinsko nadgledanje,
 • prikupljanje i prikaz alarma ODU-IDU jedinica,
 • nadgledanje mreže preko nadzornog računara.
 • nadgledanje infrastrukturnih objekata.
 • nadgledanje sistema od vitalnog značaja za snabdevanje.
Daljinska akvizicija i jedinica za nadgledanje
 • prikupljanje alarma od druge opreme,
 • nadzor napajanja (-48V i 220V),
 • nadzor objekta (prisustvo neovlašćenih lica, detekcija požara, temperatura...),
 • upravljanje drugom opremom,
 • daljinsko uključivanje napajanja (sklopke, agregati),
 • tunelovanje podataka preko RS-232 interfejsa za pristup drugim uređajima,
 • Nadzor RR opreme dugih proizvođača,
 • Nadzor mreže RR uređaja.

prospekt

SISTEMI POSEBNE NAMENE